Smaller Default Larger

 

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Rok szkolny 2019/2020 – II półrocze

Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

W II półroczu ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery uczniowie nadal uczestniczyli w warsztatach oraz spotkaniach indywidualnych. Młodzież odkrywała w sobie pokłady ukrytych uzdolnień, określała typy osobowości, zainteresowań, ale także predyspozycje zawodowe, czyli bardzo twórczo poznawali siebie. Wszyscy mogli pogłębić wiedzę na temat zawodów obecnie funkcjonujących na rynku pracy jak i zawodów przyszłości. W czasie zajęć siódmoklasiści mieli możliwość zapoznania się z różnymi aspektami rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców oraz zmianami wynikającymi z rozwoju technologii i elektroniki. W czasie zajęć młodzież ćwiczyła budowanie zaufania w grupie, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, oraz rozwiązywania problemów i konfliktów grupowych. Bardzo ciekawa okazała się gra zawodoznawcza, która pozwoliła na zdrową rywalizację i zdobycie nowych wiadomości. Cały czas trwała praca nad przygotowaniem Indywidualnych Planów w Działania, która będzie kontynuowana w nowym roku szkolnym w klasie VIII. Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach. Uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach z branży fryzjerskiej, elektrycznej, mechanicznej oraz samochodowej. W szkole wzięli udział w zajęciach matematycznych i komputerowych. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia matematyczne, podczas których mogli wykorzystać kody QR. Bardzo wartościowe było też spotkanie zawodoznawcze poprowadzone przez p. Annę Gucwa – doradcę z WUP w Krakowie. Temat: „Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje w dobie cyfryzacji”.

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020 – I półrocze

Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

            W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery dla uczniów klasy VII prowadzone były zajęcia warsztatowe oraz indywidualne z doradcą zawodowym w ramach opracowanego harmonogramu. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty poświęcone były przede wszystkim aktywizacji zawodowej uczniów, ale najważniejsze było wspieranie ich w odkrywaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. Młodzież zdobywał nie tylko wiadomości na temat świata zawodów i rynku pracy, ale przede wszyskim poznawała swoje mocne i słabe strony, określała posiadane umiejętności i zainteresowania, poznawała swój temperament oraz osobowość. Uczniowie dzięki wykonywaniu różnych testów i odczytywaniu ich wyników uświadamiali sobie potrzebę rozpoznawania własnych predyspozycji potrzebnych do wykonywania różnych zawodów. Beneficjenci projektu wspólnie z doradcą zawodowym omówili także przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, który będzie wskazówką do pracy nad dalszym rozwojem zawodowym

 

Ogłoszenie!

Drodzy Rodzice i Uczniowie klasy VII!

         Informujemy, że w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji

i Kariery, zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W roku szkolnym 2019/2020 działaniami w ramach projektu objęci zostaną uczniowie klasy VII. W terminie od dnia 6 września do 12 września b.r. trwa rekrutacja na zajęcia edukacyjno- zawodowe. Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy p. Agata Wszołek.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona w dniu 13 września 2019 r.

 Regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa zawiera załącznik nr 1.

 

Ogłoszenie!

 

13 września 2019 r. zakończyl się proces rekrutacji uczniów klasy VII na zajęcia edukacyjno – zawodowe w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery

w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Lista osob zakwalifikowanych znajduje się u doradcy zawodowego – pani Agaty Wszołek.

 

 

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 – II półrocze

Działania w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery

w Szkole Podstawowej w Dominikowicach

 

W II półroczu działania w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery zostały wzbogacone  wizytami zawodoznawczymi i spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Uatrakcyjniły one w znacznym stopniu spotkania warsztatowe. W lutym pojechaliśmy do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z branży elektrycznej, mechanicznej i samochodowej. W ZST mieli możliwość zobaczyć, jak wyglądają lekcje matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ciekawe okazały się też zajęcia z języka angielskiego, gdzie z użyciem telefonów komórkowych uczniowie przeprowadzali rozgrywki strategiczne. Na koniec wizyty w pracowni fryzjerskiej powstało kilka oryginalnych fryzur, a może nawet „narodził się” przyszły fryzjer.

W ramach wizyt zawodoznawczych gościliśmy też w Firmie Arpi. Młodzież mogła zobaczyć, jak rozwija się współczesna reklama, na jakich nowoczesnych maszynach można teraz pracować i jakie niezwykłe produkty na nich tworzyć. Dziękujemy za wizytęJ

Festiwal Zawodów to przegląd dużej liczby szkół i bardzo ciekawe prezentacje na wybranych stoiskach. Młodzież mogła zapoznać się z różnorodnymi zawodami i dowiedzieć się, jak wygląda nauka w poszczególnych szkołach. Wystawcy prześcigali się w propozycjach oraz w atrakcyjności i oryginalności ich przedstawiania. Wycieczka pozwoliła gimnazjalistom przyjrzeć się zawodom, których naukę biorą pod uwagę, a czasami upewnić się w ostatecznej decyzji.

Na warsztatach w II półroczu gościły u nas pani Małgorzata Kwiatkowska i pani Anna Gucwa – doradcy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Tematem rozmów z młodzieżą był wybór przyszłej drogi zawodowej. W ramach poznawania ciekawych zawodów, które intensywnie rozwijają się na rynku pracy, gościem Szkolnego Punktu Informacji i Kariery był rodzic jednej z uczennic. Opowiedział o swojej pracy, a także przedstawił plusy i minusy wykonywania tego zawodu. Szczególną uwagę zwrócił na wykształcenie, jakie powinna posiadać osoba, która chciałaby wykonywać taki zawód. Bardzo dziękujemy za znalezienie czasu i udzielenie uczniom cennych wskazówek, jak poruszać się na rynku pracy, na którym nasi uczniowie znajdą się już niedługo.

Galeria Fotograficzna

 Rok szkolny 2018/2019 – podsumowanie

Działania w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery

w Szkole Podstawowej w Dominikowicach

Kolejni uczniowie biorących udział w pracy Szkolnego Punktu Informacji i Kariery działającego w naszej szkole zakończyli swój udział w projekcie. Gimnazjaliści mieli możliwość skorzystać z różnego rodzaju zajęć oraz uczestniczyć w atrakcyjnych wyjazdach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Efektem pracy było powstanie Indywidualnych Planów Działania, w którym uczeń określa i precyzuje swoje predyspozycje zawodowe, analizuje swoje słabe i mocne strony, wybiera zawody, w jakich widzi swoją przyszłość i na ich podstawie nakreśla plan edukacji na najbliższe lata. Dodatkowo przygotowuje tzw. plan awaryjny, jeśli jego plany miałyby ulec zmianie z przyczyn do niego niezależnych. W przygotowaniu IPD pomagają również przeprowadzone na warsztatach testy. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia o udziale w procesie doradztwa edukacyjno-zawodowego zakończonego powstaniem Indywidualnego Planu Działania. Gratulujemy!

 

 

Rok szkolny 2018/2019 - I półrocze

 Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

  W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery dla uczniów klasy III gimnazjum prowadzone były zajęcia warsztatowe oraz indywidualne z doradcą z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem. Warsztaty poświęcone były aktywizacji zawodowej uczestników, poznaniu przez nich własnych możliwości oraz ukierunkowaniu ich na planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Uczniowie podczas zajęć zdobywali informacje z zakresu świata zawodów oraz rynku pracy. Poznawali swoje mocne i słabe strony oraz uświadamiali sobie potrzebę rozpoznania własnych predyspozycji potrzebnych do wykonywania określonych zawodów. Mogli również dowiedzieć się, w jaki sposób zaplanować i zrealizować marzenia o dalszym kształceniu. Beneficjenci projektu wspólnie z doradcą zawodowym omówili także pracę nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jako efekt końcowy projektu, będzie jednocześnie stanowił podstawę do ich dalszego rozwoju zawodowego. 

 

 

Ogłoszenie!

Drodzy Rodzice i Uczniowie klasy III gimnazjum!

Informujemy, że w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014- 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 działaniami w ramach projektu objęci zostaną uczniowie klasy III gimnazjum. Od 6 do 12 września b.r. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia edukacyjno – zawodowe. Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy.

 Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się w załączniku nr 1

 

Załącznik nr 1

 

Ogłoszenie!

12 września 2018 r. zakończył się proces rekrutacji uczniów klasy III gimnazjum na zajęcia edukacyjno – zawodowe w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery

 w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Lista osób zakwalifikowanych znajduje się u doradcy zawodowego – pani Agaty Wszołek.

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018 – podsumowanie

Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza

 w Dominikowicach

Zakończyliśmy pracę w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w roku szkolnym 2017/2018.  Młodzież uczestnicząca w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego odkrywała w sobie pokłady ukrytych uzdolnień, określała typy osobowości, zainteresowań, ale także predyspozycje zawodowe, czyli bardzo twórczo poznawała siebie. Gimnazjaliści mogli także pogłębić wiedzę na temat zawodów funkcjonujących na rynku pracy, jak i zawodów przyszłości. W czasie zajęć warsztatowych mieli możliwość zapoznania się

z różnymi aspektami rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców oraz zmianami wynikającymi z rozwoju technologii i elektroniki. Dzięki zajęciom integracyjnym ćwiczyli budowanie zaufania w grupie, kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów grupowych. Uczestnicy utrwalali umiejętności kontaktu interpersonalnego, wzmacniali poczucie własnej wartości, utrwalali sposoby radzenia sobie ze stresem, a także umiejętność wyznaczania celów i podejmowania właściwych decyzji życiowych. Gromadzili również informacje dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i rynku pracy.

Głównym celem zajęć indywidualnych było opracowanie Indywidualnych Planów Działania. Gimnazjaliści tworzyli je, chcąc jak najlepiej zaplanować wybór dalszej kariery zawodowej. Każdy plan to ustalenie szeregu działań dostosowanych do sytuacji osobistej ucznia gimnazjum i lokalnego rynku pracy.  Młodzież zarówno na zajęciach grupowych jak i indywidualnych wzbogaciła wiedzę i umiejętności, a aktywny udział w spotkaniach pozytywnie wpłynął na dynamikę przyswajanych wiadomości. Gimnazjaliści lepiej przygotowywali się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowi do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, stawiania sobie nowych celów, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu.

Finałem pracy w tym roku szkolnym było wręczenie wszystkim uczniom klasy III gimnazjum zaświadczeń potwierdzających przygotowanie Indywidualnych Planów Działania. Spotkanie to odbyło się w obecności dyrektora szkoły, doradcy zawodowego, wychowawcy, rodziców oraz całej społeczności szkolnej.

 

Agata Wszołek

 

 

Rok szkolny 2017/2018 –II półrocze

Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza

 w Dominikowicach

 

II półrocze w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery było bardzo pracowite i urozmaicone. Oprócz kontynuacji warsztatów i spotkań indywidualnych, na których pracowaliśmy nad Indywidualnymi Planami Działania, odbywały się też wizyty zawodoznawcze. Pod koniec lutego zostało zorganizowane spotkanie poprowadzone przez panią Małgorzatę Kwiatkowską i panią Annę Gucwę – doradców z WUP w Krakowie. Temat warsztatów brzmiał: „Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje w dobie cyfryzacji”.

W marcu pojechaliśmy do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z branży elektrycznej, mechanicznej, samochodowej oraz zajęciach w nowej pracowni fryzjerskiej. W szkole wzięli udział „w lekcjach” matematycznych, komputerowych i językowych. Wielkim powodzeniem cieszyły się zajęcia fryzjersko-językowe, w których uczestnicy, korzystając ze swoich telefonów komórkowych, przeprowadzili przy pomocy aplikacji mobilnej w języku angielskim bitwę strategiczną.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do Krakowa na Festiwal Zawodów. Podczas niego uczniowie, którzy kończą już gimnazjum, zyskali okazję do zobaczenia realnie wykonywanej pracy przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Dodatkowo mogli obserwować tę pracę w warunkach sprzętowych zbliżonych do autentycznych. Wycieczka ta pozwoliła uczniom przyjrzeć się zawodom, których naukę biorą pod uwagę, ale także poszerzyła horyzonty rozważań zawodowych o branże i specjalizacje, jakich uczniowie nie znali wcześniej z tradycji rodzinnej lub najbliższego otoczenia.
              W ramach warsztatów spotykaliśmy się również z przedstawicielami różnych zawodów. Ciekawą i bardzo wartościową okazała się wizyta pani kosmetolog, która nie tylko opowiedziała młodzieży o swoim zawodzie, ale też udzieliła wielu przydatnych rad dotyczących pielęgnacji skóry.

 

Agata Wszołek

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018 

 

Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji

 i Kariery w Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

       Już od 18 września 2017 r. w klasie III gimnazjum trwa projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” - projekt systemowy Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 – 10, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

      Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie, to nie tylko warsztaty, ale także spotkania indywidualne oraz działania, w ramach których młodzież będzie wypełniać karty Indywidualnego Planu Działania. Większość warsztatów przewidzianych w pierwszym półroczu 2017/2018 roku już za nami. Spotkania warsztatowe to nie tylko rozwiązywanie testów, które mają pomóc w opracowaniu IPD, ale także praca w grupach, dyskusje nad różnymi zagadnieniami często zakończone wypracowaniem wartościowych wniosków lub przygotowaniem różnych folderów. Bardzo ciekawymi zagadnieniami okazały się m.in. tematy: „Zapomniane zawody” czy „Zawody sezonowe – Święty Mikołaj”, po omówieniu których uczniowie przygotowali wspaniałe prace.  Nieocenione okazują się zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, np. filmy edukacyjne z serii „Kalejdoskop zawodów”, które zawierają informacje o ponad 100 zawodach, ich charakterystykę, wymagane predyspozycje i wykształcenie, plusy i minusy oraz  szanse na zatrudnienie     Teraz nadszedł czas na przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, w których uczniowie określą swoje predyspozycje zawodowe, przeanalizują słabe i mocne strony oraz wybiorą zawody, które chcieliby wykonywać w przyszłości. Na ich podstawie nakreślą również plan edukacji na najbliższe lata.

 

Agata Wszołek

 

 

 

OGŁOSZENIE!

 Drodzy Rodzice i uczniowie klas gimnazjalnych!

  Informujemy, że od 4 maja 2017 r. w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

 W roku szkolnym 2017/2018 działaniami w ramach projektu objęci zostaną uczniowie klasy III gimnazjum. Od 6 do 12 września br. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia edukacyjno-zawodowe. Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona do 14 września 2017 r.

 Regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa zawiera załącznik nr 2, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce SPINKA –INFORMACJE.

 

Załącznik nr 2

 

OGŁOSZENIE!

 

12 września 2017 r. zakończył się proces rekrutacji uczniów klasy
III gimnazjum na zajęcia edukacyjno-zawodowe w ramach projektu  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Lista osób zakwalifikowanych została wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 


Rok szkolny 2016/2017

Ogłoszenie

 Informujemy, że w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji
i Kariery
zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

 

W terminie od dnia 24 do 29 kwietnia br. trwa rekrutacja na zajęcia edukacyjno- zawodowe. Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy p. Agata Wszołek.

 

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2017 r.

 Regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Doradztwo zawodowe.

 

Regulamin rekrutacji.

 

Ogłoszenie

30 kwietnia 2017 r. zakończył się proces rekrutacji uczniów na zajęcia edukacyjno-zawodowe w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Lista osób zakwalifikowanych znajduje się u dyrektora szkoły oraz doradcy zawodowego - pani Agaty Wszołek.

 

Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji

i Kariery w Gimnazjum

w Zespole Szkół w Dominikowicach

W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie klasy III Gimnazjum uczestniczą w warsztatach, korzystają z indywidualnych konsultacji. We współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym, panią Agatą Wszołek, opracowują Indywidualne Plany Działania.
            Prowadzone działania  mają na celu uświadomić młodzieży wagę podejmowanych już dzisiaj decyzji, dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia, potrzebę mobilności zawodowej, zmiany, która jest nieodłącznym elementem na wymagającym i ciągle przeobrażającym się rynku pracy. Pomogą im również dostrzec mocne strony oraz potencjał intelektualny, który drzemie w każdym z nich.   

 

                                                                               Agata Wszołek