Smaller Default Larger

Projekt "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"

 

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Gorlice ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d
do Regulaminu Realizacji Projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

oraz w wersji papierowej:

1) sekretariat Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach do 30 listopada 2021 r.

 

Harmonogram rekrutacji

Regulamin Projektu

Regulamin Rekrutacji Uczniów

 

Załącznik 2a       Załącznik 2b       Załącznik 2c      Załącznik 2d