Smaller Default Larger
Powstanie, dzieje i rozwój Szkoły im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach
 
       Za oficjalną datę powstania szkoły w Dominikowicach przyjmuje się rok 1905, kiedy to zalegalizowano szkołę jednoklasową. Jednakże już 1 września 1903 roku utworzono w Dominikowicach klasę eksperymentalną I i II stopnia, aby dzieci nie musiały uczęszczać do odległej placówki zlokalizowanej na granicy Dominikowic i Kobylanki. Nauczycielem został wówczas Mieczysław Muszyński (późniejszy kierownik szkoły w latach 1910-1925). Taka sytuacja trwała przez dwa lata. W 1905 roku Wysoka Rada Szkolna Krajowa zalegalizowała w naszej miejscowości szkołę jednoklasową, która mieściła się w dwóch wynajmowanych salach. Decyzją ówczesnych władz oświatowych powołano radę szkoły, której przewodniczył ksiądz Antoni Walewander - proboszcz z Kobylanki, zastępcą przewodniczącego był Józef Stępień, a w skład rady weszli jeszcze Błażej Jakóbczyk i Kazimierz Mika.
W 1906 roku gmina zakupiła grunt, który został przeznaczony pod budynek nowej szkoły. Rada Szkolna Krajowa zgodziła się wkrótce na budowę jednopiętrowego budynku. Inwestycja budowlana została ukończona w 1908 roku i wówczas od 1 września nauka odbywała się w nowo powstałym budynku szkolnym. Sytuacja taka trwała do roku 1914, kiedy do naszej wsi dotarły działania I wojny światowej.
Od 27 grudnia 1914 roku do 2 maja 1915 roku w budynku szkolnym mieścił się sztab artylerii. Uczący wówczas nauczyciele, jak i wielu mieszkańców wsi zostało powołanych do służby wojskowej.
Po zakończeniu wojny, dzięki dużemu wysiłkowi kierownika i mieszkańców Dominikowic, szkoła została wyremontowana po znacznych zniszczeniach wojennych.
Nauka była kontynuowana w takiej samej formie jak przed tragicznymi wydarzeniami wojennymi. Kolejne zmiany nastąpiły w 1938 roku, a więc tuż przed wybuchem II wojny światowej.
      Wskutek działań wojennych inauguracja roku szkolnego odbyła się dopiero 1 grudnia, a systematyczna nauka rozpoczęła się 2 stycznia 1940 roku. Do szkoły, mimo że zapisanych było 220 dzieci, uczęszczało tylko 143 uczniów. Placówka była szkołą drugiego stopnia, liczącą 4 nauczycieli.
W roku 1944 rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie 1 września, ale regularna nauka była realizowana dopiero od 4 grudnia. Sale szkolne i część mieszkania służbowego zostały zajęte na kwatery wojskowe w związku z  ruchem wojsk niemieckich. W grudniu miejscowa komenda wojskowa na szkolną klasę przydzieliła salę w mleczarni wiejskiej, ponieważ budynek szkoły został niemal całkowicie zdewastowany.
Zdołano urządzić tylko dwie sale lekcyjne, w których nauka rozpoczęła się 2 lutego 1945 roku. Równocześnie remontowano pozostałą część budynku. Od 1956 roku szkoła funkcjonowała jako siedmioklasowa. 1 września 1966 roku odszedł na emeryturę kierownik szkoły - pan Tomasz  Ochałek, który to stanowisko pełnił od 1938 roku.
Nowym kierownikiem Wydział Oświaty w Gorlicach mianował pana Stanisława Dulębę, który pełnił funkcję dyrektora do 1984 roku. W czerwcu 1968 roku rozpoczęto generalny remont budynku szkolnego, w związku z tym zajęcia lekcyjne odbywały się w dwóch salach Budynku Gromadzkiego i dwóch pomieszczeniach wynajmowanych w domu państwa Osikowiczów.
Warunki do prowadzenia pracy dydaktycznej były wówczas bardzo trudne. W 1969 roku po generalnym remoncie budynek szkolny został oddany do użytku. Istotne zmiany przyniósł rok 1973, kiedy w całym szkolnictwie wprowadzono podział roku szkolnego na dwa okresy (semestry), a na świadectwach zaczęto odnotowywać następujące osiągnięcia uczniów:
- uzyskane miejsca w olimpiadach przedmiotowych,
- miejsca w mistrzostwach i olimpiadach sportowych,
- lokaty w turniejach młodych mistrzów techniki,
- pełnione funkcje społeczne w szkole,
- zdobyte wyróżnienia i nagrody.
Zmianie uległa skala ocen zachowania uczniów, która wyglądała następująco:
wzorowe, wyróżniające, dobre, odpowiednie, nieodpowiednie.
W 1975 roku dyrektor szkoły Stanisław Dulęba został powołany na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance, obowiązki dyrektora w Dominikowicach pełniła pani Janina Dulęba.
Szkoła zaczęła funkcjonować jaka ośmioklasowa, a w związku z brakiem wystarczającej liczby sal lekcyjnych nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym. Dyrektor Stanisław Dulęba w 1978 roku powrócił na poprzednie stanowisko w szkole w Dominikowicach, które zajmował do 1984 roku.
Od 1984 r. do 1986 r. obowiązki dyrektora ponownie przejęła pani Janina Dulęba, która została mianowana na dyrektora w 1986 roku po śmieci pana Stanisława Dulęby.  4 października 1986 roku Szkole Podstawowej zostało uroczyście nadane imię Adama Mickiewicza.
W latach 70. i 80. głównym celem dyrektora, nauczycieli i rodziców było wzbogacenie bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Na początku lat 90., aby ułatwić realizację zajęć wychowania fizycznego, na boisku szkolnym została położona nawierzchnia bitumiczna. Snuto również plany budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły.
W 1999 roku ukończono budowę i oddano do użytku w pełni wyposażoną salę sportową, co stworzyło doskonałą bazę do prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów i zainteresowanych sportem mieszkańców naszej miejscowości. W związku z uchwaleniem przez Sejm RP  nowej struktury szkolnictwa w Polsce w 1999 roku utworzono w Dominikowicach Gimnazjum, obejmujące uczniów obwodu sołectw Dominikowice i Klęczany.
Dyrektorem Gimnazjum została mianowana pani mgr Alicja Górska, a Szkoły Podstawowej - pani Janina Dulęba. Z dniem 31 lipca 2001 roku został utworzony Zespół Szkół w Dominikowicach, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, a obowiązki dyrektora pełniła pani Janina Dulęba.
         W latach 2000-2003 powstał nowy segment między funkcjonującym budynkiem szkoły a salą sportową. 1 września 2003 roku nowy obiekt z sześcioma klasami lekcyjnymi został oddany do użytku, przez co znacząco poprawiły się warunki pracy dydaktycznej. W sierpniu 2003 roku pani Janina Dulęba, po 36 latach pracy w tutejszej szkole jako nauczycielka, w tym 22 latach pełnienia funkcji dyrektora, przeszła na zasłużoną emeryturę. Wójt Gminy Gorlice powołał na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  mgr Alicję Górską, a jej zastępcą została mgr Renata Dulęba. Rok później przeprowadzono remont starej części, wykonano termomodernizację i elewację obiektu, zmodernizowano budynek gospodarczy i usytuowano w nim stołówkę szkolną, wyłożono kostką obejście szkoły. 
           Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, w wyniku reformy systemu oświaty z 2017 roku, gimnazja zostały zlikwidowane, a od roku szkolnego 2017/2018 nowe roczniki nie były przyjmowane, rozpoczęto wygaszanie gimnazjów. Ostatnie roczniki klas w latach 2017–2019 były nazywane „oddziałami gimnazjalnymi”.
          W latach 2013-2022 dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza była pani mgr Lidia Foltyn. Następnie w okresie 2022/2023 funkcję pełniącej obowiązki dyrektora przejęła pani mgr Małgorzata Krzemińska. Pani dyrektor podjęła starania o zagospodarowanie części terenów zielonych na plac zabaw oraz budowę miejsc parkingowych przy budynku szkoły.
W 2023 roku dyrektorem szkoły został mgr inż. Tomasz Szczepanik.
 
Kompleks szkolny składa się z trzech części: budynku starej szkoły z 1905 roku, w którym uczą się najmłodsze klasy, segmentu dydaktycznego z 2003 roku, w którym wiedzę zdobywają starsi uczniowie oraz sali sportowej z 1999 roku. Obok budynku szkolnego znajduje się nowoczesna i dobrze wyposażona stołówka.
Przy szkole funkcjonuje boisko sportowe.  Szkoła posiada 11 sal lekcyjnych (w tym pracownię komputerową, językową i chemiczną), bibliotekę z czytelnią, świetlicę, szatnie z szafkami dla uczniów, gabinet pielęgniarki oraz gabinet dyrektora i pokój nauczycielski. 
Obecnie wszystkie klasy, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski i sekretariat są wyremontowane. Wymieniono ławki i krzesła w najmłodszych oddziałach. Doposażono szkołę w osiem tablic i monitorów interaktywnych. Sprawny przepływ informacji, bieżący kontakt pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami zapewnia dziennik elektroniczny. 
         Szkoła może się poszczycić zdobytymi certyfikatami, m.in.: „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła w ruchu”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Szkoła młodych patriotów”, „Małopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”. 
       Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w realizacji międzynarodowych projektów: „Comenius” i „Erasmus+” oraz wielu innych firmowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice.