Smaller Default Larger

Wyprawka szkolna 2015/2016

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:

 

  1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej,
  2. uczniów:

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum.

W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r., utrzymano jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.

 

Wydatki związane z wyprawką nie obejmują wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw. W przypadku uczniów klasy III Szkoły Podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach.

 

Wnioski o pomoc materialną w ramach programu "Wyprawka szkolna 2015" są do pobrania na stronie internetowej w zakładce Dokumenty lub w sekretariacie szkoły.

 

Termin składania wniosków: 8 września 2015 r.